Polityka prywatności (zaktualizowana w oparciu o przepisy rozporządzenia RODO nr 679/2016)

SŁOWO WSTĘPNE – CEL NOTY

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z treścią tej części naszej witryny internetowej. Argo Tractors S.p.A. przywiązuje ogromną wagę do Państwa prywatności i, aby zapewnić jak najlepszy poziom jej zabezpieczenia, opracowaliśmy przedmiotowe noty, w których znajdą Państwo informacje odnoszące się do rodzaju danych gromadzonych online oraz szeregu możliwości, jakie przysługują Państwu w przypadku chęci wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych na naszej stronie.

Przedmiotowa nota odnosi się do osób korzystających z usług sieciowych Argo Tractors S.p.A., dostępnych w wersji elektronicznej pod adresem: https://www.mccormick.it/ odnoszącym się do witryny głównej oficjalnego portalu McCormick.

Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do witryny internetowej należącej do Argo Tractors S.p.A. i nie dotyczy żadnych innych witryn, na które użytkownik może zostać przekierowany.

Treść noty sformułowano również na podstawie przepisów zalecenia nr 2/2001, które organy europejskie zajmujące się ochroną danych osobowych – wchodzące w skład grupy roboczej ustanowionej na mocy przepisów art. 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/46/WE – przyjęły w dniu 17 maja 2001 r. w celu określenia pewnych minimalnych wymogów obowiązujących podczas gromadzenia danych osobowych online oraz, w szczególności, metod, ram czasowych i charakteru informacji, które administratorzy danych powinni dostarczać użytkownikom przy wchodzeniu na strony, niezależnie od celów takiego wejścia.

Argo Tractors S.p.A., której siedziba główna mieści się pod adresem Via Giacomo Matteotti, 7 – 42042 Fabbrico (RE), Włochy – nr identyfikacyjny VAT 02291970354, (zwana dalej „Administratorem Danych”), działająca w charakterze administratora danych, na mocy przepisów włoskiego Dekretu nr 196 z dnia 30.06.2003 r. (zwanego dalej „Kodeksem ochrony prywatności”) oraz art. 13 rozporządzenia UE nr 2016/679 (zwanego dalej „RODO”), informuje Państwa, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób oraz w celach wskazanych poniżej.

1) Zakres i miejsce przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzone jest we wspomnianej powyżej siedzibie głównej Argo Tractors S.p.A. , wyłącznie przez personel techniczny odpowiedzialny za przetwarzanie danych lub przez osoby wykonujące okresowe czynności konserwacyjne. Dane pozyskane za pośrednictwem serwisu internetowego przekazuje się lub udostępnia wyłącznie podmiotom prowadzącym i zarządzającym ośrodkiem przetwarzania danych i jedynie w sposób przewidziany w tym celu. Dane osobowe podawane przez użytkowników (w szczególności imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, numer VAT, adres email, numer telefonu, odtąd „dane osobowe’ lub „dane”) kierujących prośbę o przekazanie materiałów informacyjnych (takich jak biuletyny, itp.), bądź zgłaszających, za pośrednictwem formularza opublikowanego w witrynie, wniosek o udzielenie informacji, wykorzystuje się wyłącznie w celu udzielenia szczegółowej odpowiedzi na zapytanie lub zrealizowania żądanej usługi.

Oprócz omówionych danych, pozyskuje się również tzw. „dane nawigacyjne”. Procedury wykorzystywane w systemach komputerowych i oprogramowaniu służącym do wywoływania przedmiotowej witryny, w trakcie wykonywania polecenia, pozyskują pewne dane osobowe niezbędne do uruchomienia protokołów komunikacji internetowej. Informacji tych nie gromadzi się w celu ich powiązania ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą, niemniej jednak, biorąc pod uwagę ich charakter, przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez podmioty trzecie, nie można wykluczyć, że mogą one umożliwić ustalenie tożsamości użytkowników. Do omawianej kategorii danych należą adresy IP lub domeny komputerów wykorzystywanych przez użytkowników do łączenia się z witryną, adresy URI (Ujednoliconego Identyfikatora Zasobów) żądanych zasobów, czas zapytania, metoda wykorzystywana do skierowania zapytania na serwer, wielkość pliku uzyskanej odpowiedzi, kod numeryczny odnoszący się do statusu odpowiedzi wysłanej przez serwer (pozytywny, błąd, itp.), a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego.

Dane te wykorzystuje się wyłącznie w celu pozyskania anonimowych informacji statystycznych, dotyczących częstości odwiedzin na witrynie oraz zweryfikowania jej prawidłowego działania. Dane te mogą być wykorzystywane do ustalenia ścieżki odpowiedzialności w przypadku zaistnienia potencjalnych cyberataków na witrynę, ale wyłącznie na wniosek odpowiedzialnych organów nadzorczych.

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze przez odwiedzane witryny. Wykorzystuje się je przede wszystkim do uruchamiania witryn internetowych oraz zwiększenia ich przepustowości, a także do przekazywania informacji właścicielom danej witryny. Przeglądając witrynę, zamykając baner informacyjny lub klikając w dowolnym miejscu strony, akceptują Państwo Politykę Plików Cookie spółki Argo Tractors S.p.A.

Klikając tutaj mogą Państwo zapoznać się ze szczegółami Polityki Plików Cookie przedmiotowej witryny.

2) Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarza się:

2 A) bez wyraźnie wyartykułowanej zgody (przepisy art. 6 lit. b) i e) RODO) w poniższych celach, dla których świadczy się Usługę:

 • Zarządzanie i utrzymanie witryny internetowej;
 • wypełnienie zobowiązań przedumownych, umownych oraz zobowiązań wynikających z przepisów podatkowych związanych z faktem nawiązania współpracy z Państwem;
 • wypełnienie zobowiązań przewidzianych przepisami ustaw, rozporządzeń, europejskich aktów prawnych lub nakazem wydanym przez właściwy organ;
 • wykrywanie oszustw lub nadużyć wobec witryny internetowej bądź przeciwdziałanie przedmiotowym czynom;
 • wykonywanie praw Administratora Danych, na przykład prawa do obrony przed sądem;
 • Responding to your specific requests for contact or performing the services provided by the website

2 B) Wyłącznie za konkretną i wyraźnie wyartykułowaną zgodą (przepisy art. 7 RODO), dla poniższych celów marketingowych:

 • Przesyłanie Państwu, pocztą elektroniczną, biuletynów, komunikatów o charakterze komercyjnym i/lub materiałów reklamowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Administratora Danych;.
 • Umożliwienie Państwu zarejestrowania się w witrynie i uzyskanie dostępu do stref chronionych hasłem, zależnie od typu oferowanej usługi;
 • Umożliwienie zasubskrybowania usługi rozsyłania biuletynu świadczonej przez Administratora Danych oraz wszelkich innych, żądanych przez Państwa usług

3) Metody przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wykonuje się z wykorzystaniem czynności wskazanych w przepisach art. 4 ust. 2 RODO, tzn.: zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, adaptowania lub modyfikowania, pobierania, porównywania, wykorzystywania, łączenia, ograniczania, przekazywania, usuwania lub niszczenia. Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu w formie papierowej, elektronicznej i zautomatyzowanej. Administrator Danych będzie przetwarzać dane osobowe przez czas niezbędny do wypełnienia powyższych celów, a w każdym razie, nie dłuższy niż 10 lat od daty ustania współpracy nawiązanej w związku z Celami Świadczenia Usługi i nie dłuższy niż 2 lata od daty zgromadzenia danych w Celach Marketingowych.

4) Dostęp do danych

Państwa dane mogą być udostępniane w celach, o których mowa w przepisach art. 2 ust. a) i b):

 • pracownikom i współpracownikom Administratora Danych w zakresie, w jakim są one im niezbędne w celu wykonania obowiązków nałożonych na podmioty przetwarzające dane osobowe i/lub dane wewnętrzne i/lub administratorów systemu; w ramach nadanych im uprawnień osób odpowiedzialnych za przetwarzanie, lub wewnętrznym podmiotom przetwarzającym lub administratorom systemu;
 • spółkom zewnętrznym, w celu wsparcia działań związanych z przygotowaniem analizy wykonalności projektu klienta, technicznym zarządzaniem projektem, przechowywaniem danych osobowych, itp.) lub podmiotom trzecim (na przykład, świadczącym usługi zarządzania i utrzymywania witryny internetowej, dostawcom, instytucjom kredytowym, firmom wyspecjalizowanym, itp.), realizującym działania zewnętrzne w imieniu Administratora Danych, w ramach wykonywania przez nich obowiązków zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane.

5) Udostępnianie danych

Bez wyraźnie wyartykułowanej zgody (przepisy art. 6 lit. b) i c) rozporządzenia RODO), Administrator Danych może przekazać Państwa dane – w celach określonych w przepisach art. 2 ust. a) – organom nadzorczym, organom sądowniczym oraz wszelkich innym osobom/podmiotom, którym dane należy przekazać na mocy przepisów prawa, aby wypełnić założone cele. Państwa dane osobowe nie będą upowszechniane.

6) Przenoszenie danych

Zarządzanie i przechowywanie danych osobowych będzie prowadzone na serwerach Administratora Danych i/lub spółek trzecich uprawnionych do pełnienia funkcji Podmiotów Przetwarzających Dane, z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej. Obecnie nasze serwery znajdują się we Włoszech. Dane nie będą przenoszone poza terytorium Unii Europejskiej. W każdym z powyższych przypadków, przyjmuje się, że – w miarę potrzeb – Administratorowi Danych będzie przysługiwało prawo do zmiany lokalizacji serwerów w obrębie terytorium Włoch i/lub na terytorium Unii Europejskiej i/lub na terytorium państw spoza UE. Administrator Danych gwarantuje, że w takim przypadku, przeniesienie danych poza UE odbędzie się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa; w miarę potrzeb, poprzez zawarcie umów gwarantujących właściwy poziom ochrony i/lub przyjęcie standardowych klauzul umownych sformułowanych przez Komisję Europejską.

7) Charakter przekazania danych i następstwa odmowy ich przekazania

Przekazanie danych w celach, o których mowa w przepisach art. 2 ust. a) ma charakter obowiązkowy. Jeżeli wymagane dane nie zostaną przekazane, nie będziemy mogli zagwarantować prawidłowej nawigacji po witrynie internetowej. Przekazanie danych w celach, o których mowa w przepisach art. 2 ust. b) ma charakter fakultatywny. Mogą Państwo albo podjąć decyzję o nieprzekazywaniu jakichkolwiek danych, albo o późniejszym zrezygnowaniu z możliwości przetwarzania danych już przekazanych: w takim przypadku, mogą Państwo nie otrzymać biuletynów, komunikatów o charakterze komercyjnym ani materiałów reklamowych dotyczących Usług oferowanych przez Administratora Danych. W każdym z ww. przypadków, nadal będzie Państwu przysługiwało prawo do korzystania z Usług, o których mowa w przepisach art. 2 ust. a).

8) Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu prawa przewidziane we włoskim Kodeksie Ochrony Prywatności oraz w przepisach art.. 15 i nast. RODO, tj. prawa do:

 1. A) Uzyskania poświadczenia, że dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bądź nie, nawet jeżeli nie zostały utrwalone i przekazano je jako nieczytelne;
  B) Uzyskania informacji o:
 • źródle pochodzenia danych osobowych;
 • celach i metodach przetwarzania;
 • zastosowanej logice w przypadku przetwarzania wspomaganego narzędziami elektronicznymi;
 • szczegółach umożliwiających ustalenie tożsamości administratora danych, podmiotów przetwarzających dane oraz przedstawiciela wyznaczonego na podstawie przepisów art. 5 ust. 2 włoskiego Kodeksu Ochrony Prywatności i art. 3 ust. 1 rozporządzenia RODO; a także o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać udostępnione, lub które mogą się z nimi zapoznać z uwagi na wyznaczenie ich na funkcję przedstawiciela, podmiotów przetwarzających dane bądź osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych na terytorium danego państwa;
 1. C) Uzyskania informacji o:
 • Aktualizacji, sprostowaniu lub, w miarę potrzeb, łączeniu danych;
 • usunięciu, przekształceniu na formę anonimową lub zablokowaniu danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym takich, których zatrzymanie nie jest niezbędne w celach, dla których dane te zgromadzono lub przetworzono na późniejszym etapie;
 • potwierdzeniu, że o wykonaniu czynności, o których mowa w przepisach art. 8 ust. a) i b) oraz o ich zakresie, powiadomiono podmioty, którym dane przekazano lub udostępniono, o ile wykonanie tego wymogu nie jest niemożliwe bądź nie wiąże się z nakładami, które w sposób oczywisty są nieproporcjonalne w stosunku do chronionego prawa;
 1. D) wniesienia sprzeciwu wobec całości bądź części:
 • Przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, z uzasadnionych przyczyn, nawet jeżeli przetwarzanie tych danych prowadzone jest w celach, dla których dane zgromadzono;
 • Przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu przesłania materiałów reklamowych lub dla potrzeb bezpośredniej sprzedaży bądź przeprowadzenia ankiet rynkowych lub przesłania komunikatów o charakterze komercyjnym za pośrednictwem systemów połączeń automatycznych, bez interwencji operatora, bądź pocztą elektroniczną i/lub tradycyjnymi metodami marketingowymi, telefonicznie i/lub pocztą tradycyjną. Należy zauważyć, że przysługujące podmiotowi danych prawo, o którym mowa w pkt. b) powyżej, do wniesienia sprzeciwu wobec prowadzenia marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych, rozszerzono na metody tradycyjne, oraz że bez względu na okoliczności, podmiot danych może zawsze wykonać prawo do wniesienia sprzeciwu wobec całości lub części czynności związanych z przetwarzaniem danych. W związku z tym, podmiot danych może zdecydować, że chce otrzymywać komunikaty jedynie za pośrednictwem tradycyjnych środków łączności bądź wyłącznie komunikatów automatycznych, lub też żadnych z nich.
 • W stosownych przypadkach, podmiotowi danych przysługują również prawa, o których mowa w przepisach art. 16-21 rozporządzenia RODO (prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu), a także, prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego..

9) Metody wykonywania praw

Mogą Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa w dowolnym momencie, przesyłając:

 • pismo przesyłką poleconą na adres: Via Giacomo Matteotti, 7 – 42042 Fabbrico (RE), Włochy
 • wiadomość elektroniczną na adres info@argotractors.com

10) Osoby nieletnie

Przedmiotowa witryna oraz usługi świadczone przez Administratora Danych nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18 roku życia, a zatem, Administrator Danych nie gromadzi w sposób zamierzony danych osobowych odnoszących się do osób nieletnich. W przypadku niezamierzonego utrwalenia danych osobowych osób nieletnich, Administrator Danych usunie te dane w odpowiednim czasie i na życzenie użytkowników.

11) Administrator Danych, Podmiot Przetwarzający Dane oraz osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych

Przedmiotowa witryna oraz usługi świadczone przez Administratora Danych nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18 roku życia, a zatem, Administrator Danych nie gromadzi w sposób zamierzony danych osobowych odnoszących się do osób nieletnich. W przypadku niezamierzonego utrwalenia danych osobowych osób nieletnich, Administrator Danych usunie te dane w odpowiednim czasie i na życzenie użytkowników. privacy@argotractors.com

12) Zmiany w Polityce Prywatności

Przedmiotowa polityka podlega zmianom. W związku z powyższym, zalecamy Państwu systematyczne sprawdzanie tych informacji i zapoznawanie się z ich najnowszą wersją.

 

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?

agricoltura di precisione